Oldal kiválasztása

Tisztelt Ügyfelünk!

Az OVB Vermögensberatung Kft.-nek és közvetítői tevékenységet végző megbízottjának mindenkori elsődleges célja az ügyfélelégedettség elérése, aminek elengedhetetlen feltétele, hogy maradéktalanul eleget tegyünk a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségeinknek, ügyfelünk pedig ezen információk ismeretében hozhassa meg felelősségteljes döntéseit.

Tájékoztatási kötelezettségünk egyrészről a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bit.) 378. §-ban, másrészről a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 70. §-ban foglalt rendelkezéseken alapul, erre tekintettel a következőket hozzuk Tisztelt Ügyfelünk szíves tudomására.

Megbízó (többes ügynök) adatai Gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) adatai, és ennek keretében közvetítői tevékenységet végző természetes személy (továbbiakban: „Üzletkötő”) adatai
Elnevezés OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „OVB”) IFL Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely 1138 Budapest, Váci út 140 2040 Budaörs Patkó utca 9 9/83
Biztosításközvetíői 206012405527 (engedélyszám: E-II/388/2005 212010490515
Pénzügyi szolgáltatás 13231796 (törzsszám)

engedélyszám: EN-I-722/2010

23313152
Közvetítést végző Szarvas Norbert

Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 108063094438

Pénzpiaci közvetítői nyilvántartási szám: 65507735

Az OVB Felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.)

Az OVB és a közvetítést végző természetes személy adatai az MNB, mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében illetve a pénzpiaci közvetítők nyilvántartásában szerepelnek, a nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján: (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese) oly módon, hogy az OVB-nek és az általa megbízott gazdálkodó szervezetnek és az ennek keretében tevékenységet végző természetes személynek aktív státuszúnak kell lennie.

Az OVB nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosítóban, melynek termékeit közvetíti. Az OVB-ben nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosító, vagy anyavállalata, amelynek termékeit közvetíti.

Az Ügyfelet megilleti az OVB-vel vagy a közvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel / természetes személlyel szembeni panasztétel lehetősége. Közvetlenül az OVB-nél tett panaszokat a panaszkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint bíráljuk el. Panasz elbírálására jogosult továbbá – a vonatkozó jogszabályokban és a panaszkezelési szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén – a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), illetve az illetékes bíróság. A panasztétel lehetőségével és a panaszügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz az OVB Panaszkezelési Szabályzata, mely elérhető a www.ovb.hu honlapon.

Az OVB biztosításközvetítői szakmai tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az a biztosító köteles helyt állni, amely termékének közvetítése során az OVB a tevékenységével vagy mulasztásával a kárt okozta. Pénzpiaci közvetítői tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé az OVB független pénzpiaci közvetítőként maga tartozik helyt állni.

Az OVB a Bit. 4. § (1) bekezdésének 34. c) pontja szerint függő biztosításközvetítőként (többes ügynökként), illetve a Hpt. 10. § (1) bekezdésének bb) pontja szerint független közvetítőként (többes ügynökként) a www.ovb.hu honlapon felsorolt biztosítók és pénzügyi intézmények nevében / megbízásából jogosult eljárni.

Az OVB mint többes ügynök egyidejűleg több biztosítóval fennálló jogviszonya alapján azok egymással versengő termékeit közvetíti. Társaságunknak a www.ovb.hu honlapon felsorolt biztosítási termékek terjesztésére van jogosultsága.

Az OVB illetve a megbízásából eljáró gazdálkodó szervezet és természetes személy a pénzügyi szolgáltatás, illetve biztosítási termék közvetítése során az Ügyféltől díjat vagy díjelőleget nem vehet át, semmilyen díj beszedésére, készpénz átvételére, kezelésére nem jogosult, a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

Az OVB illetve az üzletkötő a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehet át.

Az OVB a biztosítókkal kötött megállapodása alapján képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, kizárólag biztosításközvetítői tevékenységet végez, a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni nem jogosult.