Oldal kiválasztása
Családtámogatások 2018 , gyermekek után járó támogatások

Családtámogatások 2018 , gyermekek után járó támogatások

2018-ban is számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a családunk illetve a gyermekünk után különböző jogcímen vegyünk igénybe vissza nem térítendő állami támogatásokat, adókedvezményeket, pénzeket. Ez a  családtámogatások 2018 koncepciója, amit ebben a cikkben végigveszünk, hogy biztosan ne maradj le semmiről sem!

Tartalom:

 • Családtámogatások 2018: a gyermekek után járó támogatások
  • A családi pótlék 2018
  • Gyermekgondozást segítő ellátás: GYES 2018
  • Gyermeknevelési támogatás: GYET 2018
  • Anyasági támogatás
  • Csecsemőgondozási díj: CSED 2018
  • Gyermekgondozási díj: GYED 2018, Diplomás GYED 2018
  • Laktóz intolerancia miatt alanyi jogon járó adókedvezmény 2018
 • Családi adókedvezmény 2018
 • Első házasok adókedvezménye 2018
 • Pénzügyi termékekhez igénybe vehető adójóváírások, állami támogatások
  • Lakáscélra alanyi jogon megszerezhető állami támogatás
  • Nyugdíjcélra igénybe vehető adókedvezmények
  • Egészséget egészségpénztárból
 • CSOK 2018

Családtámogatások 2018 : a gyermekek után járó támogatások

 

1. A családi pótlék 2018

 

Ki jogosult a családi pótlékra 2018-ban? A családi pótlékot bármelyik szülő igényelheti, aki a gyermeket neveli. Az igényléshez a Magyar Államkincstár által kiadott hivatalos formanyomtatvány benyújtása szükséges. Nemcsak vér szerinti szülő, hanem akár hivatásos nevelőszülő vagy örökbefogadó szülő, illetve a gyám is megkaphatja. Illetve a szülővel együttélő élettárs (hivatalos Éllettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő) is jogosult a támogatásra.  Innen tölthető le: Kérelem családi pótlék megállapítására

 

A családi pótlékot 2016-tól már a megyei Kormányhivataloknál tudod igényelni. Néhány éve a családi pótlék fogalmát két részre bontották, így jelenleg a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás együtt képezi a családi pótlékot 2018-ban is.

 

Fontos: Mivel a családi pótlékot visszamenőlegesen „csak” két hónapra lehet igényelni, ezért fontos, hogy amint jogosulttá válunk rá, minél hamarabb kezdjük el intézni, hogy a családi pótlék utalás minél hamarabb megérkezzen!

 

nevelési ellátás 

(Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező – a feltételek fennállása esetén.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Ki jogosult nevelési ellátásra?

Nevelési ellátásra jogosult:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
 • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés),
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettelannak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

 

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra?

Iskoláztatási támogatás (Cst. 8. §) iránti kérelmet a következő ügyfelek nyújthatnak be:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
 • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő. a gyám
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. §. (1) bekezdés),
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanköteles gyermekre tekintettel,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
 • a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megszűnt, és

 • akinek mindkét szülője elhunyt,
 • akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élő szülője elhunyt,
 • aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből
 • akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg
 • aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, hivatásos nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban
 • a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

Jogosultak továbbá a bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy magyarországi hatóság által menekültként elismert személy.

Amennyiben gyermekünk 18. életévét betöltve tartósan betegként van nyilvántartva a kiemelt családi pótlékot saját jogán továbbra is jogosult a támogatásra.

Kiemelt családi pótlékra is van lehetőség, amennyiben gyermekünk valamilyen tartós betegséggel küzd. Ezzel kapcsolatos betegségekről és fogyatékosságokról a magasabb összegű családi pótlék rendeletben tudhatunk meg többet.

A családi pótlék összege 2018-ban

Családtámogatások 2018 : családi pótlék összege 2018

A családi pótlék igénylése

A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivatalnál, kormányablaknál igényelhető.

Szükséges nyomtatványok:

 • első gyermek esetén: “Igénybejelentés családtámogatás ellátásokra ” című formanyomtatvány
 • testvér születése esetén: “Bejelentés gyermekszámváltozásról” című formanyomtatvány
 • csatolandó dokumentumok:
  • igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-száma
  • külföldi személy esetén plusz:
   • E401 és E411-es nyomtatvány A és B része
  • gyermek anyakönyvi kivonata (eredeti példány) , Taj-száma
  • szülővel EGYÜTT ÉLŐ HÁZASTÁRS igénylőnek a házassági anyakönyvi kivonata
  • az igénylő GYÁM-nak a gyámhatóság gyámrendelő határozata
  • annak a személynek, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat.

 

Bónusz cikk: Hova érdemes félretenni a családi pótlékot 2018-ban?

2. Gyermekgondozást segítő ellátás : GYES 2018

 

Mi az a GYES?

A gyermekgondozást segítő ellátásról szóló 1998.évi LXXXIV. tv. 20§ – 22§ -a rendelkezik. Az ellátás biztosítási jogviszony nélkül is igénybe vehető, amennyiben: a gyermek már elmúlt egy éves de még nem töltötte be a 3. életévét, ikerterhesség esetén a tankötelessé válás évéig tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a 10. életévének betöltéséig

 

Kik igényelhetik?

A gyermek vér szerinti szülője mellett, már az  örökbefogadó szülője, tovább annak együtt élő házastársa (nagyszülők) is igényelheti. Ezekben az esetekben a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • a gyermek betöltötte első életévét
 • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik
 • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével
 • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyerek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

 

Hogyan igényeljem a GYES-t?

A GYES kizárólag írásban igényelhető a “Igénylés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatványon, és a 2.számú pótlap kitöltésével. (amennyiben nagyszülő igényli a támogatást, ezt csakis kormányhivatalnál teheti meg, s ebben az esetben a 2. számú pótlap helyett a 3. számút kell kitölteni.

Amennyiben a GYES-t a szülők veszik igénybe, a lakó vagy a tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivatalt vagy kormányablakot kell felkeresniük kivéve, ha munkahelyükön családtámogatási kifizetőhely működik.

Amennyiben nagyszülők igényik a támogatást, ők ezt csakis kizárólag kormányhivatalnál tehetik meg.

Csatolandó dokumentumok a GYES igényléséhez :

 • az igénylő személyi igazolványa
 • lakcímkártyája
 • adóazonosító jelét tartalmazó igazolvány (közismertebb nevén adókártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredeti példányban)
 • valamint mind a szülő, mind a gyermek TAJ-kártyájára
 • Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására

Indokolt esetben bekérik továbbá:

 • a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a betegség jellegét igazoló orvosi igazolást
 • állami gondoskodás alatt álló gyermek nevelőszüléjétől a gyámhatóság határozatát a gyermek elhelyezéséről
 • ha az igénylő bankszámlára kéri a folyósítást, a számlavezető banktól igazolást a számla meglétéről, érvényességéről

 

GYES 2018 kifizethető összege

A gyermekgondozási támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része.

A GYES 2018 összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra (10%). A szülő 25 650 forintot kap kézhez.

Az ellátás összege ikergyermekek esetén:

 • 2 gyermek : öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a
 • 3 gyermek : öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a
 • 4 gyermek. öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-a
 • 5 gyermek: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-a
 • 6 gyermek: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-a

 

3. Gyermeknevelési támogatás 2018 (GYET)

 

Ki jogosult a gyermekvédelmi támogatásra? (GYET 2018). A gyermeknevelési támogatásra az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a a 8. életév betöltéséig jár. Méltányossági kérelemből származó hosszabításra van lehetőség, amennyiben igazoltan szükséges a család helyzete miatt a támogatás folyósítása.

+1 A támogatásban nem részesülhet az a személy, aki kereső tevékenységet heti 30 órát meghaladóan folytathat, de ha a munkavégzés otthonában történik, akkor nincs efféle időkorlátozás.

 

Mekkora összeg igényelhető?

A gyermeknevelési támogatás (GYET 2018) összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (függetlenül a háztartásban nevelt gyermekek számától). Mivel 2018-ban az öregségi nyugdíj összege nem emelkedik a korábbi évekhez képest, ez havi 28.500 forintot jelent. Mivel az ellátás összegéből 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra, ezért ténylegesen 25.650 forintot utalnak havonta. Nem teljes, hanem töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Mikor nem vagyunk jogosultak a GYET-re?

A gyermeknevelési támogatás nem jár annak a személynek, aki
 • olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást,
 • akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
 • illetve aki rendszeres szociális pénzellátásban részesül, ide nem értve a gyermekgondozást segítő ellátást és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat.

Hogyan igényelheted meg a GYET-et?

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igényt a  „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével tudjuk megtenni.
A nyomtatvány mellett szükséges csatolnunk az alábbi iratokat is:
 • érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
 • külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély
 • indokolt esetben a jogcímet igazoló gyámsági határozatot
 • indokolt esetben házassági anyakönyvi kivonatot vagy bejegyzet élettársi jogviszonyt igazoló okiratot
 • adókártyát
A támogatás megállapításáról az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal dönt, a kérelmet hozzájuk kell eljuttatni. Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, az ellátás már az igény benyújtásának időpontjától jár. Késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától számítva igényelhető meg a támogatás.

4. Anyasági támogatás

Ki jogosult az anyasági támogatásra? Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően a) az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született) b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás összege 2018-ban

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2018-ban 64 125 Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2018-ban 85 500,-Ft).

Hogyan lehet az anyasági kérelmet benyújtani?

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az Kérelem anyasági támogatás megállapítására című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

 

Fontos: a terhesgondozást végző védőnő vagy orvos igazolása szükséges, amely igazollja, hogy a szülőnő részt vett megfelelő számú alkalommal aterhesgondozáson

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

5. Csecsemőgondozási díj (CSED 2018)

Mi az a CSED? A csecsemőgondozási díj a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja. Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadság időtartamára jár.

 

Ki jogosult a csecsemőgondozási díjra (CSED 2018)?

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt vagy
 • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

 

A szülő nő helyett csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet

 • az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette (a gyermek gondozásba vételének napjától),

 • az – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 5. § sz) pontja szerinti – családbafogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza (a gyám kirendelésének napjától),

 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig),

 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal (az elhalálozás napjától),
 •  az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig),
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal (az elhalálozás napjától),
 • az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe (a gyermek gondozásba vételének napjától),

amennyiben a fentebb meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése napján a szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 nap

A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5.§-a szerinti biztosításban töltött időt,
 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét – kivéve az ún. diplomás gyedet (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E.§ alapján megállapított gyermekgondozási díj),
 • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
 • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

Mennyi időre jár a CSED? A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg. A CSED legfeljebb a baba megszületését követő 168. napig jár, kivéve koraszülött gyerek esetében..

Mekkora a CSED összege?

A csecsemőgondozási díj a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a. Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, a megjelölt adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.

Igényléshez szükségem dokumentumok

 • a várandósgondozásról szóló kiskönyv másolata
 • a várandós-állományba vételről szóló orvosi igazolás
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben az ellátást a gyermek születésének napjától veszik igénybe)
 • örökbefogadás esetén gyámhivatali határozat vagy gyámhivatali igazolás arról, hogy a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vették
 • foglalkoztatói igazolás, amennyiben a munkahely nem TB kifizetőhely
 • “Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” című nyomtatvány, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya
 • igazolvány abiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról
 • a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatvány

 

További információ: OEP CSED információs oldal

6. Gyermekgondozási díj (GYED 2018, Diplomás GYED 2018)

Mi az a GYED? A CSED lejárta után lehte igényelni a GYED-et, amely a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikerterhességkor ez az idő egy évvel meghosszabodik, azaz a gyerekek 3. életévük betöltéséig. Diplomás GYED esetében a gyermek születésétől számítva, a gyermek első életévének betöltéséig jár.
GYED összege 2018

A minimálbér 2018-ban bruttó 138 000 forint, a garantált bérminimum pedig 180 500 forintra. A gyed a szülő korábbi keresetének 70%-a, de van maximuma: nem lehet több, mint a minimálbér kétszeresének 70%-a. A gyed összegét a szülést megelőző két évben szerzett jövedelem alapján számítják.

GYED példaszámítás: A szülő korábbi keresete bruttó 200 000 forint volt. A GYED várható összege bruttó bruttó 140 000 forint ebben az esetben

A legmagasabb elérhető összeg 2018-ban 193 200 forint.

A gyed a csecsemőgondozási díj (csed) lejárta után igényelhető, és a gyernek 2. életévének betöltéséig jár.

A „diplomás gyed” összege és időtartama is nő. A diplomás gyed azoknak jár, akik felsőoktatásban, nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban vannak. Eddig ez a juttatás a gyermek születésétől 1 éves koráig járt, ez 2018-tól a gyermek 2 éves koráig bővül. Összege a minimálbérhez igazítva 89 200-ról 96 600 forintra, illetve 112 ezerről 126 350 forintra nő.

 

Diplomás GYED

Az igénylő a felsőoktatási hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A vér szerinti apa,

valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz nyújthatja be.

Ha az anyuka a gyermek születésének napján biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtani.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
 • valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát.
 • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

 

 

7. Laktóz intolerancia miatt alanyi jogon járó személyi adókedvezmény 2018

Laktóz intolerancia adókedvezmény törvény: 40. § Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). (2)Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.

 

Az adókedvezmény mértéke

Laktóz intolerancia adókedvezmény mértéke (táblázat) 2018

 

Kik jogosultak a laktóz intolerancia adókedvezmény 2018-ra?

Ez nem állami támogatás hanem a saját jövedelmünk adóalapját csökkenthetjük vele, tehát több pénz marad a zsebünkben. Aki nem rendelkezik jövedelemmel, az sajnos nem tudja igénybe venni ezt a kedvezményt.

Két úgynevezett [szabályzó] van beépítve a jogosultsági elvárásokba. Az egyik esetben jogosultakká kellett válnunk a rokkantsági járadékra. Első esetben pedig meghatározott laktózbetegségekre (pl.: E73 -Laktóz intolerancia, E730- Veleszületett laktóz-hiány vagy E739- Laktóz intolerancia, k.m.n…stb)vehető igénybe a kedvezmény, amiről orvosi igazolást kell bemutatnunk.

 

Laktóz intolerancia igazolás nyomtatvány

Családi adókedvezmény 2018 mértéke

Az előző évekhez képest a családi adókedvezmény 2018 mértéke nem változott az egy vagy több gyermekes családoknálm viszont a 2 gyermekes családok családi adókedvezménye emelkedett.

 • 1 gyermek esetén havonta 66 670 forint adóalap-kedvezményt
 • 2 gyermek esetén havonta 116 670 forint adóalap-kedvezményt
 • 3 vagy több gyermek esetén 220 000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni GYERMEKENKÉNT.

Ez adókedvezményre lefordítva ennyit jelent (ennyivel lesz magasabb a nettó béred az adókedvezmény miatt)

 • 1 gyermek esetén havonta 10 000 forint gyermekenként és havonta
 • 2 gyermek esetén havonta 17 500 forint gyermekenként és havonta
 • 3 vagy több gyermek esetén 33 000 forint gyermekenként és havonta.

Családi adókedvezmény nyilatkozat

 

 

Első házasok adókedvezménye 2018

Azok a fiatalok, akik úgy döntenek, hogy összeházasodnak, két évig járó, havi 5 000 forintos adókedvezményt vehetnek igénybe abban az esetben, ha legalább az egyik fél az első házasságát köti.

Magyarul nem feltétel mindkét félnek az „első házasság”. Az igénylésnek ugyanakkor nincsen felső korhatára. Az első házasok adókedvezménye 2018-ban azt jelenti, hogy összesen 120 000 forinttal több pénzt kapnak kézhez, ami egyfajta anyagi segítségnek is tekinthető.

 

Első házasok adókedvezménye nyilatkozat

 

Pénzügyi termékekhez igénybe vehető adójóváírások, állami támogatások

 

Lakáscélra alanyi jogon megszerezhető állami támogatás

 

Mi az a lakástakarék? A lakás-takarékpénztáraknál tudod befizetni lakáscélú megtakarításaidat (amikre szeretnél 30%-os állami támogatást kapni), illetve az általad kiválasztott pénztár adhat számodra lakáscélú jelzáloghitelt annak reményében, hogy ezzel meg tudod valósítani a céljaidat.

A maximálisan igénylhető állami támogatás évente és szerződésenként 72 000 forint, amihez havi 20 000 forintos befizetést (+150 forintos adminisztrációs költség) kell teljesíteni!

 

Töltsd le a lakástakarék könyvet ingyen, hogy megismerd a feltételeket!

Bónusz cikk 2: Az osztrákok és a szlovákok lemaradtak a lakástakarékról?

Nyugdíjcélra igénybe vehető adókedvezmények 2018

A nyugdíjcélú öngondoskodásunkat három államilag támogatott terméktípusban kezdhetjük el ( nyugdíjbiztosítás, nyesz, önyp), amik esetében minden befizetésre 20%-os adójóváírást vehetünk igénybe abban az esetben, ha van még fel nem használt, szabad SZJA alapunk.

A felhasználható keretek:

nyugdíjmegtakarítás és pénztárak maximális adójóváírása 2018

A táblázatból láthatjuk, hogy egy évben személyenként (tehát egy családban több keresőnek többszöröződik ez a keretösszeg) maximálisan 280 000 forintos adójóváírást vehet igénybe. Ezt a keretet 100%-osan kimerítheti kizárólag nyugdíjcélú megtakarítások (Önkéntes Nyugdíjpénztár + Nyugdíjbiztosítás és/vagy NYESZ) megkötésével, vagy pedig nyugdíjcélú és egészség célú termékek kombinálásval.

 

Nyugdíjbiztosítás 2018

A nyugdíj célú öngondoskodás egyik lehetséges módja a nyugdíjbiztosítás. Ez a terméktípus olyan célhoz kötött befektetési forma, ahol megtakarításaidat több fajta  befektetési eszközalapba fektetheted,valamint 20%- os állami adó-visszatérítést vehetsz igénybe, ezzel is növelve az elérhető hozamok mértékét.

 

Mennyi pénzünk lesz nyugdíjasként nyugdíjbiztosításból?

 

Extra cikkek a témával kapcsolatban:

Megoldás a nyugdíjas éveinkre!- 1. Rész

Megoldás nyugdíjas éveinkre!- 2. Rész

Megoldás nyugdíjas éveinkre!- 3. Rész A nyugdíjbiztosításról őszintén

 

 

Fizessük az egészségügyi kiadásainkat egészségpénztárból 20%-ért cserébe

Mi az az egészségpénztár? Az állam az egészségmegőrzés támogatásával kapcsolatban 20%-os adójóváírást biztosít egészséggel kapcsolatos kiadásainkkal kapcsolatban, ha egészségpénztáron keresztül vásárolunk.

 

Mire használhatjuk fel az egészségpénztári kártyára való befizetéseinket?

 • gyógyszerek
 • gluténmentes élelmiszerek
 • gyógyászati segédeszközök
 • egészségügyi szolgáltatás
 • otthoni gondozás
 • gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia
 • kieső jövedelem pótlása
 • gyógyteák, fog- és szájápolók
 • sporteszköz
 • természetgyógyászat

 

Az egészségpénztár működése

Nagyon leegyszerűsítve a folyamatot:

 1. Kiválasztjuk a számunkra megfelelő szolgáltatót (odafigyelünk a költségekre)
 2. Amint megkaptuk az egészségkártyát (olyan, mint egy bankkártya) ráutalunk pénzt
 3. Másnap már a beutalt pénz-költségek (1-2-3-4%) 100%-át felhasználhatjuk a pénztárban és egyéb helyen fizetésként (egészségpénztári kártyával fizetünk)
 4. Következő évben az adóbevallásunkba bevalljuk a pénztártól kapott igazolást az előző évi befizetéseinkről
 5. A Magyar Államkincstár a bevallás alapján az előző évi teljes befizetés 20%-át ráutalja a számlára, ami azonnal felhasználható egyenlegként jelenik meg. (Arra is megkapjuk a jóváírást, amit nem használtunk fel egyenleg, csak befizettünk).

 

 

CSOK 2018

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (régi szocpol) alanyi jogon járó állami támogatás, amennyiben költözni szeretnénk, és ehhez rendelkezünk a megfelelő anyagi feltételekkel. A gyermekek számától függően vehetjük igénybe az összegeket.

 

Bónusz cikk: CSOK változások részletesen- 2018 március

 


Szeretnél megtakarítani vagy hitelt felvenni?


Hasznos cikkek számodra:

 


Adj értéket az értékért cserébe, azaz ismerdd el a blog minőségét havi 1 dollár támogatással!


Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2018. április 06. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Hogyan építsünk nyugdíjvagyont?

Hogyan építsünk nyugdíjvagyont?

Biztosan te is sokat gondolkoztál már a nyugdíjas éveiden. Mit szeretnél majd csinálni a hétköznapjaidon? Utaznál? Unokáznál? Kipróbálnál dolgokat, amikre aktív éveidben nem volt időd/pénzed? Az biztos, hogy pénzre szükséged lesz. De hogyan lehetne a nyugdíjvagyont felhalmozni, megszerezni? Ebben a cikkben megmutatok egy nagyon okos technikát: hogyan építsünk nyugdíjvagyont?

 

„Milyen nevetséges nyugdíjba menni 65 évesen! 65 évesen még pattanásaim voltak!”– George Burns amerikai humorista, aki élt 100 évet

 

 

Reméljük, megemelik a nyugdíjkorhatárt

Talán a legjobb dolog, ami történhet veled, ha emelkedik a nyugdíjkorhatár és te egészséges maradsz. Tudom, ma még őrültségnek tűnik, de támaszkodjunk nemzetközi statisztikákra, hogy megértsük, miért állítom ezt! A fejlett világ országainak nagyrészében a nyugdíjasok az utolsó fizetésük 60-70%-át kapják meg. Tehát kizárólag a nyugdíjrendszerre támaszkodva, garantáltan kevesebb pénzből kell szerényebb életet élniük.

 

A Bostoni Főiskola Kutatóközpontja kiszámolta, hogyha 66 év lenne a nyugdíjkorhatár, akkor a nyugdíjas háztartások csupán 50%-a tudná megőrizni jelenlegi életszínvonalát. Ha a korhatár 70 lenne, akkor pedig ugyanezen háztartások 86%-a tudna kényelmes életet élni!

 

A válasz pofon egyszerű! Gyakorlatilag a családoknak 4 évvel több idejük állna rendelkezésükre arra, hogy nyugdíjvagyont halmozzanak fel. Persze amerikában ez nyílván máshogyan működik, de magyarként is nagyon érdekes a bostoni számítás, hiszen nálunk jelen pillanatban:

 • 65 év a nyugdíjkorhatár
 • A nyugdíjasok fele él a létminimum alatt
 • A jövőben tervezik tovább csökkenteni a nyugdíjakat

 

 

Hogyan számoljam ki, hogy mennyi pénzre lesz szükségem?

Sokféleképpen ki lehet számolni a nyugdíjas évekre szükséges vagyon mértékét. Mivel azonban nem ismerjük a jövőt és biztonsági játékot játszunk, ezért a legalapvetőbb számítási módszert szeretném neked megtanítani. A magyarok várható átlagélettartama 76 év születéskor, az OECD adatai alapján. A nők nálunk is tovább élnek, az ő várható élettartamuk 79, míg a férfiaké 72 év. Ennél is fontosabb, hogy a KSH 2013-as adatai szerint Magyarországon a nyugdíj után a nők további 18,2, a férfiak pedig 14,5 évet élhetnek. Nekünk tehát ezzel a számsorral kell kalkulálnunk.

 

 

A nyugdíj utáni várható élettertam 16 év

Nekünk tehát ezzel az értékkel kell számolnunk férfiként és nőként egyaránt. Miután megvan az élettartamunk, ki kell találnunk, hogy mekkora összegre lesz szükségünk havi szinten ebben a 16 évben. Mondjuk azt, hogy 250 000 forintra lenne mai értékén számolva szükségünk minden hónapban és feltételezzük azt, hogy mai értéken az Államtól legrosszabb esetben is megkapunk 100 000 forintot.

 

Feltételeznünk kell valamekkora összeget az Államtól, ugyanis a nyugdíjkatasztrófa nem azonnal érkezik, hanem folyamatosan csökkennek majd a nyugdíjak, hogy elkerüljük a társadalmi katasztrófát. Ez az összeg mai értéken (egy átlagos jövedelemmel rendelkező ember számára) lehet a 100 000 forint.

 

150 000 forintot kell valahonnan előteremtenünk! Ezt az összeget be lehet szerezni meglévő lakásvagyon kiadásából vagy egy jól felépített vállalkozásból is. Pénzügyi értelembe véve most ezzel azért nem foglalkozunk, mivel feltételezhetően egy sikeres vállalkozónak, vagy többlakásos tulajdonosnak a havi kiadása sem 250 000 forint, hanem lényegesen magasabb összeg. A különbséget pedig ezekből az extra bevételekből kell majd fedeznie.

 

 

Számoljuk ki a nyugdíjvagyon összegét!

Az eredményül kapott havi pótolandó összeget (150 000 forint) be kell szoroznunk a várható nyugdíjas hónapokkal (16 év x 12 hónap = 192 hó). Így kapunk egy nettó jelenértéket (28 800 000 forint). Nem szabad elfelejtenünk, hogy az infláció miatt a jövőben ez a pénz nem fog ugyanennyit érni. Éppen ezért ezt az összeget egy bármilyen jövőérték kalkulátorba be kell ütnünk és feltételeznünk kell egy éves 2%-os inflációt.

A kalkulációban egy 35 éves embernek számolunk, akinek ma még 30 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig

 

 

52 167 213 forintra lesz szükségünk

 

Ezt az összeget, hogyan tudom összegyűjteni? – avagy hogyan építsünk nyugdíjvagyont

Nagyon fontos, hogy most egy konkrét példát nézünk meg. Viszont mindenkinek egyedi kalkulációra van szüksége, ami igazodik a jövedelmi és életkori sajátosságaihoz! Első lépésként érdemes elosztanunk a szükséges összeget 360 (30 év)-al, hogy lássuk, 0%-os hozam és adójóváírás nélkül mennyit kellene félretennünk!

144 908 forintot havonta 30 éven keresztül

 

Ez sokak számára a teljes havi bevételüket jelenti jelen pillanatban. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy a kenyérnek az ára az elmúlt évtizedben hogyan alakult:

 

kenyér fogyasztói ára Magyarországon

 

Csak érdekességképpen tenném hozzá a fenti adatsorhoz, hogy 1990-ben a kenyér kilóját 20 forintért kaptuk meg! 2016-ban 227 forintot kellett érte fizetnünk. Ez több, mint 11-szeres növekedést jelentett az elmúlt 26 évben. Tehát kapunk egy nagyjából 30 éves mintát az inflációval kapcsolatban. De ez most miért fontos számunkra? A legfontosabb felismerés szerintem, hogy ma 1 kiló kenyér árából közel harminc évvel ezelőtt 11-14 kiló kenyeret tudtunk volna vásárolni. Tehát ma nem okozna gondot egy kiló kenyér kifizetése. Ilyen módon a nyugdíjvagyonunk felhalmozásához szükséges havi 114 908 forintot sem szükséges most egyből befizetni, hiszen ma megterhelést jelentene, 20 év múlva pedig talán még kevésnek is éreznénk…

A nyugdíjmegtakarításunkat minden évben indexálnunk kell, azaz évről évre 3-5%-kal többet kell befizetnünk, hogy soha ne érezzük tehernek, de közben elérjük a célunkat!

 

Adójóváírás, hozamok, indexálás

Szerencsére a szükséges nyugdíjvagyont nem kizárólag a saját befizetéseinkből kell fedezni, ha hajlandóak vagyunk azt befektetni például egy nyugdíjbiztosításon keresztül. Ebben az esetben többek között minden befizetésre kapunk 20%-os adójóváírást, ami szintén befektetésre kerül, lehetőségünk nyílik indexálni illetve a biztonságos befektetéseink után hozamot kapunk. Kiszámoltam, hogy az általam legjobbnak tartott  nyugdíjbiztosításban mennyit kellene félretenni!

 

 

hogyan építsünk nyugdíjvagyont- nyugdíjkalkuláció

 

A kalkulációból láthatjuk, hogy egy ma 35 éves embernek, aki közel 52 000 000 forintot szeretne összegyűjteni (ami mai értéken közel 30 000 000 forintnak felel meg), ma 34 000 forintot kell havonta félreraknia a célja eléréséhez. Ezt a havi összeget évente 5-5%-kal kell majd megemelnie. Ez azért sokkal barátságosabb, mint a következő 30 évben félrerakandó 144 908 forint!

 

Így lehet nyugdíjvagyont pénzügyi termékből felhalmozni

 

Hogy mennyit számít az adójóváírás, ami szintén befektetésre kerül? Ebben a kalkulációban a hozammal kalkulált adójóváírás a 30. év végére 6 015 821 forintot jelentet nekünk, ami közel 10%-a a teljes nyugdíj vagyonunknak! Tehát nem elhanyagolható tétel!

 

 

Miért nem éri meg halogatni?

Sokféleképpen meg lehet ezt a témát ideologizálni! Azt vettem észre, hogy az ügyfelek nagyon nehezen hajlandóak dönteni és mindig halogatnák a dolgokat. Itt van például ez a nyugdíjbiztosítás, ami tetszik, de még várnál valamire. Mit veszíthetsz? Ilyenkor azt szokták mondani, hogy maximum azt a 6 havi befizetést+ állami támogatást bukod el ( 6x (34 000+6 800)= 244 800 forint, ami 30 éves távlatban elenyésző!) Ugyanakkor létezik nekünk egy úgynevezett „halogatás kalkulátor”, amivel fillérre pontosan meg lehet nézni, hogy mit jelent számunkra a végén ez az összeg! Ha 6 hónappal később indítod a megtakarításodat, úgy a lejárati összeg 2 098 607 Forinttal, 4 %-kal csökken. Most meglepődtél igaz? Hogyan lett a 244 800 forintból 2 098 607 forint veszteség? Hát ne felejtsd el, hogy

 • egyrészt ez a pénzed nem kamatozott 30 évig, hiszen sosem lett befizetve
 • másrészt a futamidőd is csökkent 6 hónappal (mivel később indult a nyugdíjbiztosítás), ami azt jelenti, hogy a teljes nyugdíjvagyonod ebben a termékben fél évvel kevesebb ideig tudott növekedni (pont, amikor a legtöbb pénz volt már benn)

 


Szeretnél megtakarítani vagy hitelt felvenni?


Hasznos cikkek számodra:

 


Ismerdd el ennek a pénzügyi blognak a hasznosságát azáltal, hogy támogatod! Fizess értékért értékkel!


Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2017. november 03. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel jellemzői

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel jellemzői

Az MNB 2017-ben bevezette a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel intézményét, amire a bankok saját hiteltermékeikkel pályázhattak, amennyiben megfelelnek az előírt kritériumoknak. Az MNB célja egyértelműen az ügyfélérdekek érvényesítése és a túlzott eladósodás elleni küzdelem következő szintje, amikor egyfajta minőségi kiemeléssel (minősített fogyasztóbarát hitel) hangsúlyozzák ki a jobb hitelkonstrukciókat, amiknek szigorúbb és az ügyfelek szempontjából kedvezőbb feltételeket biztosítanak.

Rendkívül fontos, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel nem jelenti azt, hogy „ajándék pénzhez juthatunk”. Érdemes odafigyelni a túlzott eladósodásra és többször átgondolni a családi költésgvetést, mielőtt belevágunk bármilyen hitelbe!

Milyen hitelek felelnek meg ennek a minősítésnek?

 • A havi törlesztőrészleteknek a kamatperióduson belül egyenlőeknek kell lenniük
 • Kölcsön futamideje maximum 30 év
 • Új építésű ingatlanoknál garázsra és tároló vásárlására, illetve építési telekre is igényelhető
 • Kizárólag annuitásos hiteltörlesztést lehet alkalmazni

 

annuitásos jelzáloghitel működése hitel+kamat

Az annuitásos hiteltörlesztésnek a lényege, hogy a havi törlesztőből egyszerre fizetünk kamatot és tőkét. Az elején többet fizetünk kamatra, míg menet közben ugyanannak a törlesztőnek egyre nagyobb része csökkenti a tőketartozást.

 • A kamatperiódus hossza 3,5,10 év lehet vagy a teljes futamidőre fixált
 • Az értékbecslés elkészültétől számított 15 munkanapon belül el kell készülnie a hitelbírálatnak
 • A folyósítási határidő a folyósítási feltételektől számított 2 munkanap
 • A kamatfelár nem haladhatja meg a 3,5 százalékot
 • A költségek törvényileg maximalizáltak

 

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel költségei

Lakástakarékból díjmentes az elő-, illetve végtörlesztés

A Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel egyik legfontosabb előnye véleményem szerint, hogy most már nem a bankra „bízza” egy akció keretében az ingyenes betörlesztést lakástakarékból, hanem kötelezővé teszi az ingyenességet! A piaci tapasztalat ezidáig az volt, hogy az adott bank ezt a díjmentességet kizárólag a saját lakástakarékjára vagy ennek hiányában stratégiai partnerének a termékére biztosította.

Mit jelent ez számokban?

1 000 000 forint esetében 20 000-et

2 000 000 forint esetében 40 000-et

5 000 000 forint esetében 100 000-et

10 000 000 forint esetében 200 000-et nyerünk, ha az előtörlesztést lakástakarékból intézzük.

CSOK mellé is igényelhető a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

Sokak számára érdekes lehet, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt a Családi Otthonteremtési támogatás mellé is igénybe lehet venni mind használt lakásra, mind építkezésre, mind új lakás vásárlására. Ezáltal egy ingatlan ügyleten belül több állami kedvezményt és támogatást tudunk kombinálni tetszés szerint.

Ha mindent szeretnél tudni a CSOK-ról, akkor nézd meg ezt az oldalt : CSOK információ

Azok számára, akik nem a CSOK 10+10 kedvezményes hitelt veszik igénybe, illetve ezen felül szeretnének még lakáshitelt, érdemes lehet megfontolni a fogyasztóbarát lakáshitel felvételét, ugyanis ezáltal számos olyan kedvezményt kapnak meg automatikusan, ami hosszú távon stabilitást jelenthet a hitel fizetésével kapcsolatban.

 


Szeretnél lakáshitelt, CSOK támogatást, Minősített Fogyasztóbarát hitelt? Segítünk!

Az adatkezelési tájékoztató itt megtekinthető.

Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2017. október 23. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

 

Csökkentek a hitelkamatok, nézzük a legjobb hitelstratégiát

Csökkentek a hitelkamatok, nézzük a legjobb hitelstratégiát

Tovább csökkennek a jelzáloghitelek kamatai. Ráadásul az MNB törekvése a változó kamatozású hitelek piacról való kiszorítására kifejezetten üdvözítően hat majd szerintem az általános pénzügyi kultúrára és lényegesen kevesebb „hitelkárosultat gyárt” majd emiatt a rendszer. Hiszen a forint alapú hitelek legnagyobb veszélye pontosan az olcsóbb, kiszámíthatatlan, változó kamatozású hitelek voltak, amit sokan ugyanolyan logika mentén választottak ezidáig, mint régebben a devizahiteleket! Ennek viszont lassan vége! Nézzük meg, hogy ebben az új környezetben milyen hitelstratégiával tudjuk a legtöbb hasznot hajtani!

Egy konkrét hitelhez és szituációhoz képest viszonyított egyedi stratégiát mutatok be, amit szakértő nélkül nem javasolt önállóan megvalósítani!

Milyen lakást vásárolhatok hitelből?

Gyorsan fussunk végig a kötelező körökön. A mai példában egy olyan átlagos család élethelyzetébe képzeljük magunkat, ahol Okos Eszter még felsőoktatásban tanuló, aki 3 hónapos állapotos, jövedelme pedig még nincs. Okos Jakab (a párja) pedig havonta nettó 400 000 forintot visz haza. Albérletben laknak és elérkezettnek látták az időt, hogy végre saját lakásba költözzenek. Ehhez azonban hitelre lesz szükségünk.

A törvény szerint hitelre maximum (400 000 forint vagy alatta) a fizetés 50%-át lehet költeni. Az IFL ajánlása, hogy hitelre maximum 35-40%-ot szánjunk, máskülönben komoly bajba kerülhetünk, ahogyan változik az élethelyzetünk…

Mivel Okoséknak sikerült 3M forint önerőt összegyűjteni (+ tartalék az illetékre, ügyvédre, ügyintézésre), ezért maximum 15M forint értékben (80-20-as szabály) nézelődhetnek az ingatlanpiacon.Gyors fejszámolás után kiderül, hogy 12M forint hitelre lesz szükségük, amit a lehető legokosabban szeretnének felvenni.

CSOK-ot mikor érdemes ígénybe venniük?

Kapásból rávághatnánk, hogy a hitelösszeget simán tudjuk csökkenteni CSOK támogatással. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mikor és milyen feltételekkel vesszük ígénybe a CSOK-ot? Okoséknak jelen pillanatban csok szempontból egy meglévő gyermekük (magzat) van. Terveik szerint még egy gyereket biztosan szeretnének, ezért akár a 2 gyermekes csok is játszhat a dologban.

Azonban nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben még egy harmadik gyereket is bevállaljanak. Ebben az esetben biztosan költözniük kellene egy nagyobb házba, amihez jól jön majd a CSOK 10+10, mint lehetőség (arra számítanak, hogy nem szűnik meg 2019 után ez az összeg). Ha most felveszik használt lakásra a 2 gyermekes csok támogatást, akkor megkapnak 1 430 000 forintot.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben a CSOK 10+10-ből ennyivel kevesebbett kapnának meg, ugyanakkor addig sem az albérletbe fizetnek, hanem a saját lakásukat törlesztik vissza és növelik a családi vagyont ezáltal. Éppen ezért Okosék úgy döntenek, hogy biztosra mennek és most a 2 gyerekre felveszik a CSOK támogatást!

A tényleges hitelösszeg, amire szükségük van: 10 570 000 forint

Milyen hitelkonstrukcióban gondolkodjunk?

Mindenféleképpen annuitásos hitelben kell gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy a bank felé fizetünk kamatot és tőkét is. Ezáltal a tőketartozásunk folyamatosan csökken. Egyedüli kérdésként a futamidő szokott felmerülni. Okosék úgy gondolkodnak, hogy minél hamarabb „megszabaduljanak” ettől a hiteltől, hiszen nem szeretnének életük végéig eladósodni.

Ilyenkor logikus megoldás a „minél rövidebb futamidő”. De akkor hol lenne az okosság a teljes konstrukcióban? Mitől lenne egyáltalán hitelstratégia, ha simán bemegyünk a bankba és elvitelre kérjük 8 évre? Nézzük meg mi történik ezzel a havi törlesztőrészlettel és kamattal, ha 20 évre vesszük fel:

kamatperiódusban érdemes minél hosszabb időre fixálni. Okosék az 5 éves fix mellett döntöttek

Láthatjuk, hogy a „minősített fogyasztóbarát hitelek” korszakában a futamidővel nem változik a kamat. Értelemszerűen minél rövidebb ideig fizetünk kamatot, annál olcsóbb volt nekünk ez a hitelt. Ennek oka, hogy a kamatot minden évben a teljes és aktuális tőketartozásunkra számítják ki. Ha előbb szeretnénk kifizetni egy hitelt, akkor mindig az aktuális tőketartozást+ végtörlesztési/előtörlesztési díjat kell megfizetnünk. A bank nem kéri számon rajtunk az „elmaradt” kamatait. Ettől nem kell félni!

Kombináljuk lakástakarékkal

Az első okos húzásunk az lehet, ha lakástakarékkal szeretnénk kombinálni a hitelünket. Ezt azonban kizárólag abban az esetben éri meg, ha a lakástakarék EBKM-je (kamata) magasabb lesz, mint a hitel kamata. Magyarul ugyanazt a pénzt jobban tudjuk fialtatni a lakástakarékban, mintha a banknak adnánk oda.

A konstrukcióban Okosék ingyenesen törleszthetnek elő lakástakarékból a hitelbe, ezért ezzel a költséggel nem kell számolniuk. Viszont törvényileg maximum 2%-os lehet ennek a díja!

Nagyon fontos, hogy ne csak a végösszeget vegyük figyelembe, hiszen alapvetően a végösszeget (ha nincsen akció) csökkenti a számlanyitási költség illetve a havonta fizetendő adminisztrációs díj miatt alapvetően többet kell befizetnünk 7 200 forinttal. De talán ezek nem azok a jelentős összegek, amik meghatározzák a hitelünket!

A keretünket alapvetően az eredeti feltételekhez kell igazítanunk. Ez azt jelenti, hogyha a 8 éves hitel 131 015 forint lenne, és a 20 éves futamidővel 73 728 forintot kellene fizetnünk, akkor a „szabad hitelkeretünk” 60 000 forint. Tehát tudunk 3 db lakástakarékot kötni…

Láthatjuk, hogy 3×20 000 Ft/ hó lakástakarékkal+ az annuitásos hitel miatti tőkecsökkenéssel a tőketartozásunkat az 5. évre le tudjuk csökkenteni 5 397 374 forintra. Most egyenlőre ne menjünk tovább, vonjuk le a tanulságokat és a végén fésüljük össze a kapott értékeket, ugyanis a stratégia többi elemével alapvetően az első 4 évben még tudunk játszani!

Használjuk fel a cafeteria-t!- Lakáshitel támogatás

Amennyiben a munkáltatónktól kapunk cafeteria és lehetőségünk van a lakáshitel támogatást választani, akkor érdemes élni ezzel a lehetőséggel A keretösszeg 5 évente 5 millió forint, amit akár havi felosztásban is megkaphatunk. Mint ahogyan a legtöbben, így Okosék sem kapnak a munkáltatótól havi 83 000 forintot, viszont havi 15 000 forintot erre a célra mégis engedélyez a munkáltató!

a lakáshitel támogatás 2017-ben adómentességet élvez, ugyanakkor bizonyos feltételeknek meg kell felelnünk!

 • a támogatott személynek az ingatlanban tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek kell lennie
 • egyeztetnünk kell az indító bankkal, hogy az el tudja e ezeket a feladatokat látni- igazolást kell kiállítania a kiadás évét követő január 31-ig számunkra az indított juttatásokról
 • a támogatás a vásárlási vagy építési ktg. 30%-ig terjedhet ki, maximum 5 millió forint. Tehát Okosék 15M forintos lakásához maximum 4,5M forintot kaphatnának. Mivel havonta 15 000 forintot fizetne a munkáltató, ami 900 000 forint 5 év alatt, ezért beleférnek a keretbe.
 • Úgynevezett méltányolható szobaszámnak is meg kell felelnünk, ami Okosék esetében (2 felnőtt+ 1 meglévő+1 vállalt gyerek) 4 szoba. Ennél nem költözhetnek nagyobb lakásba, ha szeretnék ezt a támogatást.

Nézzük meg hogyan alakul ezzel a támogatással a tőketartozásuk:

Láthatjuk, hogy szépen tudtuk ezáltal az első 4-5 évben csökkenteni a tőketartozásunkat. Menet közben a havi fizetendőnk is csökkent, hiszen folyamatosan csökkent a tőketartozásunk is a lakáshitel támogatás cafeteriából féle előtörlesztésnek köszönhetően. Ez azonban annyira minimális, hogy most ezt nem számoltam ki. (Örülünk neki, hogy havi szinten idővel pár ezer forint a zsebünkben marad). Viszont nem számolok itt sem tovább, mint 5. év. Nézzük meg, mi történik a többi okosság megvalósulása esetén!

Önsegélyező pénztár, mint adójóváírás a hitelhez

Sokan nem tudjátok, de az önsegélyező pénztár (ha szeretnél kötni, írjál emailt nekem: szarvas.norbert@iflgroup.hu) felhasználható hiteltörlesztéshez is. A működése pontosan ugyanolyan, mint a már ismert egészségpénztár esetén. Minden befizetésre jár 20% adójóváírás (amennyiben fizetünk megfelelő mértékben SZJA-t), amit aztán felhasználhatunk.

A 1993. év XCVI törvény 2016. január 1-n hatályba lépő módosítás miatt a pénztáron keresztül fizethető a lakáshitel törlesztőrészlete, ami után adókedvezmény vehető ígénybe.

A kezelési költség 5,9%, vagyis az állami támogatást, ha csökkentjük a Pénztár költségével, még akkor is nyersz rajta 14%-t. Van még egyszeri 4.000 Ft számlanyitási díj és kártyadíj 2.000 Ft két évre, mert a pénztárból a gyógyszerekre, szemüvegre, családalapításra, gyermekruházatra és egyetemi tandíjra is költhetsz. Vagyis az ilyen jellegű kiadásaid után is kapsz adókedvezményt, ha azt az IZYS számlán keresztül fizeted.

A számlára feltöltött összegnek 6 hónapig kell kamatoznia mielőtt elköltöd. Azonban erre az időszakra kamatot fizet a Pénztár. A kamat mértéke alacsony, mert kizárólag biztonságos eszközökbe történik befektetés, így a hozam mindig pozitív, de csak 1-3% mértékű. Jó hír viszont, hogy kamatadó és kamatehó mentes, így a jóváírt kamat 100%-ban téged illet.

A lakáscélú hitel törlesztőrészletekre igénybe vehető összeg nem túl magas, a havi minimálbér 15%-a lehet. Vagyis 2017-ben 19.125 forint/hó (mert 127.500 forintra emelkedik a minimálbér). Egy évben 243.890 forint az az összeg, amit maximálisan érdemes befizetned, ha kizárólag hitel törlesztésre (pl nem költesz gyermekruhára, gyógyszerre) akarod használni. Így az adókedvezményed 48.778 forint lesz évente. Azt te döntöd el, hogy havonta fizetsz 20.325 forintot, vagy egy évre előre befizeted ennek tizenkétszeresét, de azt jó ha tudod, hogy a 2017-ben befizetett összeg 20%-a már 2017. március-júniusában a számládon jóváírásra kerül, a 2017-os befizetések után járó adóvisszatérítés pedig csak 2018-ban.

Azonban a törlesztő részletet fizethetik az adósok és az adóstársak is, így többszörözhető a havi 19.125 forint. Csak a példa kedvéért ha a törlesztő részletetek 60.000 forint és hárman vagytok adósok, akkor szinte a teljes törlesztő részletet tudjátok fizetni az IZYS számláitokról. Ha évente 3 x 243.890 forint a befizetésetek, akkor 146.334 forint adókedvezményt tudtok igénybe venni. Vagyis 2,5 havi törlesztőt kaptok vissza a béretekből levont személyi jövedelemadóból. Okosék jelen pillanatban csak Jakab után tudják ígénybe venni, mivel Eszter még tanuló.

Számos feltételt kell figyelembe vennünk, de a számításunk alapja lehet az, hogy havi szinten fizetik be erre a számlára Okosék a havi törlesztésre szánt összegből azt a 19 125 forintot+ 5,9% (költség), amivel kimaxolhatják a hitelre fordítható keretösszeget. Ez azt jelenti, hogy Okoséknak idén még a zsebükbe kell nyúlni, hiszen ha egy összegben befizetik év végéig az egész évnyi keretösszeget, akkor maximalizálhatják az állami adójóváírást már jövőre és onnantól beáll a rendszer.

(a táblázatban éltünk azzal a feltételezéssel, amit a kormány adott közre, miszerint átlagosan a következő években 10%-kal emelkedik a minimálbér, ami az alapja lesz az igényelhető összegnek- ez változhat, ha nem ebben a mértékben változik a minimálbér)

Nézzük meg, ez mit jelent nagyságrendileg a hitelben:

És még itt sincsen vége, ha megvalósul 2018.januártól tartósan az, amit bejelentettek…

Diákhitelből lakás

2018.01.01-től valósággá válik a kormány elképzelése, miszerint a 2018 után született gyerekek számától függően elengedik a felvett diákhitel 1 vagy diákhitel 2 50%-át vagy 100%-át, két illetve három gyerek után. Okosék biztosan terveznek két gyereket, így számukra az alaphelyzet az lenne, hogy a diákhitel1 -nek (szab. fel). az 50%-át elengedik majd. A harmadik gyerek pedig, azt jelentené, hogy teljesen elengedték a felvett hitelt.

Eszter állapotos és nappali tagozatos tanulóként próbál érvényesülni. Abban gondolkodnak, hogy ezt a kedvezményt kihasználva felveszik a diákhitel 1 maximális összegét (félévente 350 000 forintot) és előtörlesztésre fordítják, mivel biztosak abban, hogy egyrészt legalább a fele elengedésre kerül, másrészt a diákhitel kamata számukra kedvezőbbnek tűnik, mint a hitel kamata.

FONTOS: plusz kedvezményként a diákhitel 1 kamata nem pörög, amíg megvan a tanulói jogviszony + a diákhitel 1 törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes cafeteria juttatások körébe, tehát végső soron lehet majd a cafeteriáából is finanszírozni!

Ez mit jelent számokban? 4 év alatt (ők így terveznek) felvesznek 4x2x 350 000 forintot, amit minden félévben előtörlesztenek. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy az előtörlesztési költség maximális értéke a befizett összeg 2%-a. Így mi is ezzel számolunk, tehát a nettó befizetés: 4x2x343 000 forint= 2 744 000 forint

Fontos! Ha Okoséknak két gyermeke születik, akkor a felvett 2 800 000 forint diákhitelből marad még 1 400 000 forint hiteltartozásuk, amit szintén ki kell majd fizetni. Ráadásul az ötlet veszélye, hogy amint a terv szerint vége a 4. évnek a felsőoktatásban mostantól számítva, úgy elkezd kamatos kamattal növekedni a tartozás, amit minél hamarabb le kell tisztázni! Ha megszületik a harmadik gyerek, akkor nincsen gond, mert ez a tartozás megszűnik!

Mennyit fizetünk vissza összesen?

Alapvetően érdemes szerintem Okosék esetében is különválasztani a diákhiteles és a nem diákhiteles megoldást!

Diákhitel nélkül

 • az 5. évben 4 211 042 forintos tőketartozás mellett havonta kell fizetniük 30 916 forintot.
 • A tőketartozás a 8. évben 3 425 669 forint lesz, aminek kifizetéséhez kellene kötni még nagyjából 50 000 forint/ hó értékben lakástakarékot
 • Vagy pedig folytatják tovább az önsegélxyező pénztár+ lakáshitel támogatás cafeteriaból stratégiát, amihez már csak 30 ezer forint értékű lakástakarékot kellene nagyjából indítani
 • és 8 év alatt ki van fizetve a hitel

Diákhitellel

 • az 5. évben 1 467 042 forintos tőketartozás mellett havonta kell fizetniük 10 770 forintot.
 • A diákhitel tartozása vagy 0 vagy pedig (ha nem gondolják meg magukat) 1 400 000 forint, ami elkezd kamatozni
 • a hitel kifizetéséhez elég kötni egy 4 éves 20 000 forintos lakástakarékot és ki van fizetve 8 év alatt a jelzáloghitel
 • havi szinten marad a családi hitelkeretben az eredetihez képest 131 000-11 000-20 000= 100 000 forint, amit ha 14 hónapig a diákhitel kifizetésére szánnak, akkor 1 év 2 hónap alatt minimális kamattal ez is ki lett fizetve. Onnantól kezdve pedig minden hónapban nyereségként mutatkozik az a 100 000 forint…

Tetszett a cikk? Kérd segítségünket!

Az adatkezelési tájékoztató itt megtekinthető.

A cikkben felvázolt mintastratégia számos buktatót és feltételezést tartalmaz! Éppen ezért teljes átvétele, 100%-os megvalósítása senkinek sem javasolt. Ez egy elmélet levezetése volt.
Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2017. október 16. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Hogyan spóroljunk pénzt 6 lépésben?

Hogyan spóroljunk pénzt 6 lépésben?

Mindenkit foglalkoztat, hogyan lehetne a havi kiadásait mérsékelni, jelentősen csökkenteni. Ez olyan, mint a fogyókúra, mindenki másra esküszik. Nézzük meg a ” spórolás 6 lépésben ” szisztémáját, aminek köszönhetően akár te is képes lehetsz havi szinten tízezreket megspórolni, miközben az életszínvonalad nem csökkent minőségben. 

 

Ami biztosan nem működik: drasztikusan felforgatni holnaptól az életedet. Ez olyan, mintha elkezdenéd éheztetni magadat a diétában. Rövidtávon működik, hosszútávon viszont rontasz a helyzeten!

 

diagram- hogyan csökken a motiváció megtakarítás esetén- spórolás 6 lépésben

Mielőtt nekilátunk megismerni a 6 pénz spórolás szisztémáját, érdemes ráhangolódni fejben a legalapvetőbbre. El kell fogadnunk, hogy nem fog sikerülni egyik napról a másikra a kiadásainkat felezni. Ha mégis megpróbáljuk, akkor belekerülünk egy folytonosan ismétlődő spirálba, aminek keretein belül egyszer sikerül felezni a kiadásokat, aztán hirtelen megnőveljük azokat akaratlanul, majd megint megpróbálkozunk a felezéssel.

legyünk tudatosak a pénzspórolásban

#1 Határozzuk meg a megtakarítási céljainkat

A célok meghatározásával lehetőségünk nyílik arra, hogy sose kerüljünk fókuszpont tévesztésbe, figyelmünket ne irányítsuk ad hoc jelleggel más irányba és sose kezdjünk bele egy új cél megvalósításába, mielőtt az előzőt végrehajtottuk volna.

Ez így mind szép és jó, de nem magától értetődő, hogy mindenki megfelelő célokat határoz meg. Ha pedig a célok hibásak, akkor teljesen rossz alapokra építkezve ronthatjuk el az egész tervünket. Éppen ezért én mindig a LICO (lehetőség-, idő-, célorientált) taktikát alkalmazom. 

A LICO által tudok okos és reális célokat meghatározni, mivel ezáltal figyelembe veszem a saját lehetőségeimet, meg tudom határozni a szükséges időt és álmok helyett célokról, majd azok megvalósításáról tudok tervezni. Így biztosan nem marad ki sosem semmi, és valóban jó megtakarítási célokat tudok meghatározni!

 

rossz célok a pénzspórolásban- LICO cél

 

Amikor megtakarítasz 20 000 forintot, akkor azt nézd, hogy csak 20 000 forintot tudtál félrerakni és ennek semmi értelme! Gondolj arra, hogy ezzel a 20 000 forinttal közelebb kerültél  a célodhoz. Ha másként gondolkozol, azonnal megváltozik a motivációd is!

 

 

#2 Automatizáld a megtakarításaidat

 

Ne azt tedd félre a megtakarításodba, ami megmaradt a költéseid után, hanem költsd el azt, ami megmaradt a megtakarításaid után! #WarrenBuffet

Miért ne lehetne a megtakarításaidat ugyanúgy automatizálni, mint ahogyan a saját pénzügyi rendszereiket automatizálják a vállalkozások? Szokták mondani, hogy az a pénz, amit már nem látok, az nem létezik. Tulajdonképpen a havi megtakarításodra a legnagyobb veszéllyel te magad vagy, hiszen előfordulhat, hogy nem fizeted be, mert elköltöd másra a pénzt.

Gondolj bele! Ha sikerül egy teljesen automatizált megtakarítási rendszert kiépítened magad körül, akkor egyrészt garantálod a céljaid elérését, másodsorban egy csomó pénzt spórolsz meg azon, hogy nem neked kellett utalgatnod (mindig drágább) vagy postára rohangálni! Harmadrészt pedig fantasztikus érzés, amikor néha ránézel a megtakarításaidra és látod, hogy itt van 1 000 000 forintot, ott összegyűlt 320 000 forint, a harmadik megtakarításban pedig már 3 000 000 forintnál jársz úgy, hogy észre sem vetted!

Nézzünk meg egy automatizált pénz spórolás megtakarítási rendszert! 

 

automatizált pénzspórolási rendszer

#3 Állítsd fel a saját „borítékos rendszeredet” – A legfontosabb a ” Spórolás 6 lépésben ” tanácsai közül!

A saját költéseimen vettem észre, mennyivel többet vásárolok sokkal nagyobb értékben, ha mindezt bankkártyával teszem, mintha célirányosan,meghatározott összeggel a zsebembe megyek le a boltba. Még a pénzügyileg legtudatosabb emberek is elismerik, hogy sokkal könnyebb azt elkölteni, amit nem látunk (bankkártya), mint azt a pénzt, ami a kezünkben van.

A készpénz mindig egészséges keretek köré szorít minket!

Éppen ezért érdemes a következő rendszert meghatározni az alábbi paraméterekkel:

 1. Határozzuk meg a fő kiadási kategóriákat (pl.: zsebpént, étel, szórakozás, öltözködés, sport…stb) és azt az összeget, aminél többet nem szeretnénk adott hónapra elkölteni ezekre a dolgokra
 2. Minden hónap elején helyezzünk el pénzt a kategóriák szerint megkülönböztethető (színkód?) borítékokba. (pl.: 10 000 forint sport borítékba, 60 000 forint az étel borítékba, 30 000 a szórakozás borítékba…stb)
 3. Amikor elmegyünk vásárolni/költekezni, kizárólag ezekből a borítékokból vegyük ki a rendeltetésszerinti összeget. Ha elfogyott belőle a pénz, akkor arra a hónapra ennyi volt! Még véletlenül sem pótolgatunk és hitelezünk saját magunknak!

 

Cikk ajánló: Hogyan használd a pénzügyi borítékos rendszert?

#4 Ne halmozz fel több adósságot

A leglátványosabb eredményt valószínűleg a végeláthatatlan hitelkártyák, áruhitelek és hitelkeretek felszámolásával tudjuk elérni. Számold össze, hogy az elmúlt 6 hónapban átlagosan mennyi kamatot fizettél ki a banknak a különböző adósságok miatt? 5 000 forintot havonta? 20 000 forintot? Képzeld el, hogy van, aki ezekre a hitelekre havi 40 000 forintot is kifizet, mint kamat, kezelési költség és egyéb levonások jogcímen!

Gyakran a legjobb befektetés, ha kifizeted a hiteleidet. Ha van egy hitelkártyád, aminek a kamata 21,34% évente és nem tudsz olyan befektetést, ahova garantáltan ennél magasabb hozamra tudod betenni a pénzedet, akkor a legjobban akkor jártál, ha kifizeted a hitelkártyát. Ez szimpla matek!

 

hogyan spóroljunk a személyi kölcsönön 2019-ben?

#5 Alkudj a szolgáltatóval

Amikor spórolásról beszélünk, akkor akaratlanul is mindenkinek az jut eszébe, hogy miről kellene lemondania. Pedig a spórolás nem zárja ki jelenlegi életszínvonalunk fenntartását! Egyszerűen arról van szó, hogy könnyebb saját magunkat gyötörni, mint felvenni a telefont és beszélni azokkal a szolgáltatókkal, akik havi szinten küldik meg számunkra a sárga csekkjeiket!

Ne legyél nagyvonalú! A szolgáltatót nem te, hanem a pénzed érdekli. Akkor te miért foglalkoznál a pénztárcád helyett a szolgáltató „lelki állapotával”? Szabad piacgazdaság van, ahol az érdekek ütköznek. Az erősebb érdek pedig győzedelmeskedik minden esetben! Mi a szolgáltató érdeke? Hogy nála költsd el a pénzedet. És mi a te érdeked? Hogy minél kevesebb pénzt kelljen ugyanazért a szolgáltatásért elkölteni!

Mikor nézted meg legutoljára, hogy a lakásbiztosításodra milyen új ajánlata van a biztosítónak? Mikor olvastál utána a folyószámlád költségeinek? Mikor beszéltél a UPC-vel, hogy elfogsz tőlük menni, ha nem adnak jobb ajánlatot? Mikor tettél meg bármit legutoljára annak érdekében, hogy a meglévő megállapodásaidat felülvizsgáld és számodra előnyösebb alkukat kötögessél meg?

Tedd meg azonnal!

 

 

#6 Kapcsold le a villanyt!

Nem az a drága, ha valamire szükséged van. Az igazán drága és pazarló élet az, amikor valamire költesz, holott nem lenne rá szükséged! Tipikusan ilyen momentum mindenki életében a villany és az elektromosság! Te mindig lekapcsolod a villanyt, ha nem vagy az adott helyiségben? A TV csak akkor megy, ha nézed? Előfordult már veled, hogy nemtörődömségből úgy mentél el otthonról, hogy nem kapcsoltad le a konyhában a lámpát?

De ugyanez az oda nem figyelés igaz lehet az életed számos pontjára! Nézzük meg azokat a családokat, ahol Apa autóval megy le minden alkalommal a boltba. Akkor is, ha nagybevásárolni kell és akkor is, ha egy macskaalmot kellene beszerezni. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy hónapban 5x kell megtenni az otthon-bolt utat, vagy 20x. Mi adja a különbséget?

A tervezés hiánya!

Érdemes előretekintően, tervszerűen elvégezni bizonyos dolgokat, mint a bevásárlás. Azok fizetik a legtöbbet, akik mindenféle terv és bevásárlólista nélkül mennek le a boltba és azt sem tudják, hogy másnap mit fognak enni. Ők azok, akik egy hónapban akár 400%-kal többször teszik meg autóval ugyanazt az utat!

Matek:

Ha a bolt 3,33 km-re van az otthontól, akkor az oda-vissza út 6,66 km.

Aki havonta 5x teszi meg ezt az utat, az üzemanyagban befizet nagyjából: 1 060 forintot (33,3 km)

Aki havonta 20x teszi meg ezt az utat, az üzemanyagban elhasznált nagyjából: 4 240forintot (133,2 km)

A különbség máris 3 180 forint havonta, 38 160 forint évente, 190 800 forint ötévente! És ez elkerülhető egy kis tervezéssel!

 


Szeretnél a nyugdíjadra félretenni? Segítek!

Az adatkezelési tájékoztató itt megtekinthető.

A LICO taktika Szarvas Norbert-IFL Group szellemi terméke. Hivatkozni rá, felhasználni forrásmegjelöléssel lehetséges! Minden jog fenntartva.

Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2017. október 6. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
5 jellegzetes hiba gyerekmegtakarításoknál

5 jellegzetes hiba gyerekmegtakarításoknál

A szülők biztosan szeretnének a gyermekük számára minden feltétel biztosani, ami emberileg lehetséges. Ennek egyik része a stabil anyagi háttér biztosítása, amit a legegyszerűbb gyermekmegtakarítás programon keresztül lehet elérni. De mégis milyen hibákat követnek el a szülők ezzel kapcsolatban, amit egy kis tudatossággal orvosolni lehetne?

#5 Csak hisszük, hogy a gyereknek kötünk meg valamit

3 éves a gyermeked és szeretnél neki kötni valamit? Akkor miért 5-10-15 éves programban gondolkozol? Tipikusan ilyen termék a lakástakarék, aminek futamideje 4-5-6-8-10 év. A szülő gyerekmegtakarításként köti meg, holott mindannyian tisztán látjuk, hogy 7-13 éves gyerek ritkán vesz magának lakást, pláne nem az összegyűlt 1,2-3,3M forintból. Akkor mégis mire használják majd fel a pénzt?

Természetesen mindig jól jön a pénz a családi fészek felújítására! A probléma az, hogy ez nem kifejezetten a gyereknek készül, maximum a gyerekért. Felnőttként ebből a következő 30-40-50 évben nem fog sokat profitálni. Pedig mi volt az eredeti cél? „jó lenne pénzt gyűjteni a tandíjra, vagy egy lakásra, vagy albérletre, vagy autóra…”- szerinted ebből mi valósul meg ebben az esetben?

#4 A semminél jobb a kevés, de az még mindig nem sok

A legtipikusabb, hogy a szülő a családi pótlék egy részét tenné félre gyerekmegtakarítás céljának, ami általában a 10-15 000 forint körüli összeg. Fontos megjegyezni, hogy az a szülő, aki ennyit elkezd ma félretenni, már jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekének könnyebb legyen belépni a felnőtt korba és megkezdenie az életet.

Viszont ne felejtsük el, hogy ebből a 15 000 forint 18 éven keresztüli megtakarítás 6-8M forint megtakarítást jelent számunkra lejáratkor. Ez ma szép összeg lenne, viszont az infláció képes elértékteleníteni ezt az összeget. Gyakori hiba, hogy a kezdeti megtakarítási összeget nem emelikk meg menet közben, így reál értéken egyre kevesebbett fizetnek be. A legfontosabb, hogy mindig jelenértéken fizessünk be, éppen ezért érdemes évente 3-5%-kal megemelni a befizetéseket.

#3 Kikerülöm a szakembereket

El kell fogadni, hogy a gyerekmegtakarítás megkötéséhez ugyanúgy szakemberhez kell fordulnunk, mint amikor az autónkat szeretnénk megcsináltatni. Ilyen esetben nem működik az, hogy a szomszéd Pistikével kötünk szerződést, hogy neki jó legyen és kapjon jutalékot. Hiába kedveljük a másikat, azzal komoly károkat okozhatunk magunknak, ha egy laikus kezdő által ajánlott drága és rossz termékben köteleződünk el 10-20 évre.

Gondolj bele, hogy havi 15 000 forintos befizetésnél termék és termék között lehet évente 20 000 forint különbség (költségek, bónuszok, hozamok összességéből 20 éves átlagra vetítve). Ez 10 évente azt jelentené, hogy majdnem másfél évnyi befizetésedet bukhatod el, 20 éves futamidőnél pedig akár 3 évnyi befizetést. Megéri neked csak azért, hogy Pistike keressen 60 000 forintot? Akkor inkább fordulj hiteles szakemberhez és adj Pistikének 30 000 forintot a semmire. Sokkal jobban járnál…

#2 Az állami támogatás túlságosan zavaró

Sokakat kecsegtet a start számla és a 10%-os állami támogatás. Ez a hívószó, amiért megkötik a terméket. A probléma ezzel az, hogy a számos korlátozás mellett évente maximum 6.000 forintot kaphatunk a 10% támogatás címén. És mit ér ma 6.000 forint? 60.000 forinthoz képest mennyit ér? 600.000 forinthoz képest? És 6.000.000 forinthoz képest az évi 6.000? Mindig mérlegelni kell, hogy mit írunk alá, milyen kötelezettséget vállalunk és cserébe mit kapunk vissza.

Ugyanez a helyzet a lakástakarékpénztárral, ami vitán felül a legjobb elérhető termék a teljes piacon a megfelelő konkrét cél esetében. De minden másra használhatatlan. Mégis sok szülő ezt az opciót választja az évi 72.000 forint miatt, miközben az egész semmit nem ér, ha a gyereknek pénzt akartunk adni vagy a tanulmányait támogatni. A támogatás egy plusz dolog, ami megfelelő keretek között rendkívül jó lehetőséget nyújt. Tudni kell viszont ezeket a kereteket meghatározni.

#1 Túlságosan fegyelmezetlenek a gyerekmegtakarítás kapcsán

Azt vettem észre, hogy az átlagos szülők a „megszületett a baba” kezdeti lelkesedés miatt akarnak valamit kötni. Ilyenkor minden létező dolgot meg akarnak adni gondolkodás nélkül a gyereknek. Sajnos sokan lemorzsolódnak 2-3-4 év elteltével, amikor már vége a kezdeti eufóriának és a gyerekmegtakarításba fizetett összegnek meg lenne a helye az új tv törlesztésénél is…

Sokan félnek az elköteleződéstől, de valójában az elköteleződés az egyetlen opciód, ha komolyak a szándékaid. Enélkül esélyed nem lesz 20 éven keresztül minden hónapban gyűjteni a pénzt. Sajnos a „sárga csekk” a legnagyobb erő, ami képes kényszeríteni téged a fegyelmezett befizetésekre. Ennek azonban ára van, mint például nem férsz hozzá hamarabb a pénzhez. Neked kell eldönteni, hogy melyik a jobb opció: nem kötelező fizetni és végül nem lesz gyerekmegtakarítás vagy kötelező fizetni, de ezt tényleg mindig teljesíteni kell.

Te szeretnél gyerekmegtakarítást indítani?

Az adatkezelési tájékoztató itt megtekinthető.